چهار کله پوک خوشگل

خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است کارم از گریه گذشته است به آن میخندم

انسان های بی معرفت منظورم با شماهاستاااااااااااااا (پست ثابت)


ای کسانی که میاین و این پستای خوشگل رو میبینید و بی نظر میرید عایا بنظرتان این کار درستی ست؟؟؟؟؟؟مجمع کله پوکااااااااااا


راستی در پایین زیر جملات تصادفی فال گذاشتم اون رو امتحان کنید بد نمیبینید...
 
[ شنبه ششم اردیبهشت 1393 ] [ 22:12 ] [ N2SHK ] [ ]

زندگی ام...

دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد

زنــــــدگــــی ام را موقـــتــــــــ بــدهـــــــم دســــتـــــ یــــک آدم دیــــگــر

بـگــــــــویــــم تــــو بــــازی کـــــن تــا مـــن برگـــردم

نــســــوزیـــهـا..؟!

 

 w

 

 

[ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 ] [ 20:18 ] [ N2SHK ] [ ]

و خدایی که در این نزدیکست....

آن دورها خدایی هست که همیشه دوستم دارد


خدایی که سرزنشم نمیکند.خدایی که همیشه حوصله ام رادارد


خدایی که وقتی گریه میکنم به آسمان میگوید بغض کند تا فکرنکنم همدردی ندارم....


خدایی که وعده ی ماندن نمیدهد ..همیشه هست...

 

G

[ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ] [ 12:34 ] [ N2SHK ] [ ]

خیلی جالبه ها......

ﺩﺭ ﺯﺑــــﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠــــﻴﺴﻲ، ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ:
" FriEND " ﺩﻭﺳــــﺖ
" Boy friEND " ﺩﻭﺳــــﺖ ﭘﺴــــﺮ
" Girl friEND " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ
" Best FriEND " ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﻫﻤﮕﻲ ﺳــــﻪ ﺣــــﺮﻑ <> بمعناي "ﺧﺎﺗــﻤﻪ" ﺭﺍ
ﺑــﻬﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧــــﺪ .
ﺍﻣﺎ ﮐﻠــــﻤﻪ FamILY "ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ" ﺳــــﻪ ﺣﺮﻑ :
"ILY" ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻪ ﻫــــﻤﺎﻥ ﻣﺨــــﻔﻒ
" I Love You "
مي باشد .
ﻭ ﺟــــﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴــــــﺪ :
F A M I L Y =
مخفف کلمات زير است
F ather
A nd
M other
I
Love
Y ou
مامان بابا دوستتون دارم......

 

G

[ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ] [ 12:29 ] [ N2SHK ] [ ]

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ....

ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ


ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ


"ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﮐﺒﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺁﻓﺮﯾﺪ"


ﺑﺪ ﺟﻮﺭ ﻓﮑﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩ


ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭﯼ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺖ


ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ :


ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ


ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ


ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺁﮐﺒﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ


ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ


ﺑﻌﺪﺁ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺯﯾﺮﺵ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ !!!


ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺁﮐﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ


ﮐﺎﻻﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﺴﺖ
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺣﻘﯿﺮ ﻭﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ


ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻶ ﺑﻪ
طﺮﻓﺸﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ


ﺧﺪﺍ ﺩﺭﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ
ﺭﺍ ﺁﮐﺒﻨﺪ ﺁﻓﺮﯾﺪ


ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ، نه


ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﺮﺩﻫﺎ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ...

G

[ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ] [ 12:22 ] [ N2SHK ] [ ]

دنیای صورتی...

مـــن یــک دختــــرم...

خــالقم به نــــامم ســــوره هایی نازل  کـــــــرد...

متــــــــرو برایم جایـــــگاه ویـــژه ساخــــتـــ...

مــن دختــــــرم...

با تمـــام مـــردانگی هایتـــ نمیتوانـــی بفهمــی صــــورتی برایــم یــک دنیــاستـــ...

نمــی توانی بفهمـــمی عشـــق به لاک قرمـــز را ...

گریـــــه کردن بدون خجالـتــ...

نمــــــاز با چادر سفیـــــــد را...

درکـــ کردنش در تــــــوانتــ نیستــــ...

مــــن دختـــــرم...

چــرکــ نویس هیـــــــچ احســـــــاسی نمی شـــــوم...!!!

[ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ] [ 12:25 ] [ N2SHK ] [ ]

فقط دخترم.....

شیـطـان نـــیـســتــم

 

فرشتـه هم نـیستم

 

خـدا هـم نـیستـم

 

فـقطدخترم 

 

از نـوع ســاده اش

 

حوا گونه فـکر میکنم...

 

فقط به خاطر یک " سیب "

 

تــا کــــجـا بــایـــد تـــاوان داد ؟

 

 

G

[ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ] [ 11:59 ] [ N2SHK ] [ ]

فرار نکن...

سعی کن با همه چیز کنار بیای

فرار نکن

زمین به شکل احمقانه ای گرد است....

 

 

 

 

G

[ سه شنبه هفتم مرداد 1393 ] [ 2:1 ] [ N2SHK ] [ ]

هیس اعتراض دارم...

سکوت …


و دیگر هیچ نمی گویم …!


که این بزرگترین اعتراض دل من است


به تو …


سکوت را دوست دارم


به خاطر ابهت بی پایانش …..

 

 

G

 

 

[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 1:0 ] [ N2SHK ] [ ]

شبهای قدر خیلیا منتظر دعاهامونند)":

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود

                                                  ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز …

 

 

G

[ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ] [ 17:44 ] [ N2SHK ] [ ]